• 115821529_569302037085687_328420607936506388_n
  • 115821529_569302037085687_328420607936506388_n

#BH47 – Trạng 3,5kg

8,000,000 

#bh47 3,5kg
Kèo trên 2 bên, đá mé sỏ ngang.
Thể loại gõ đầu trẻ, mười phát không trượt phát nào.
, , , , ,