• c64c4a1447ceba90e3df
  • c64c4a1447ceba90e3df

A288 – Trạng 3kg

A288 – Trạng 3kg

Ngày sinh: 14 tháng 9 năm 2019

Cha là Ó Rồng – Mẹ là Ó Linh Bông

Non tơ chưa mở mỏ, ai ưng em rước em về đào tạo. Cách em tạo dáng cũng giống cha.

 

Mô tả sản phẩm

A288 – Trạng 3kg

Ngày sinh: 14 tháng 9 năm 2019

Cha là Ó Rồng – Mẹ là Ó Linh Bông

Non tơ chưa mở mỏ, ai ưng em rước em về đào tạo. Cách em tạo dáng cũng giống cha.