• z3955916463270_d6ee59a5721a31f4d8cf662695d00f2a
  • z3955916463270_d6ee59a5721a31f4d8cf662695d00f2a

(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 8
Aal242 2,6kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

Mô tả

(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 8
Aal242 2,6kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

Aal242 2,6kg chưa mở mỏ
Aal242 2,6kg chưa mở mỏ
Aal242 2,6kg chưa mở mỏ
Aal242 2,6kg chưa mở mỏ

Aal242 2,6kg chưa mở mỏ

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!