• z3961759490091_1a7ca3a6304855860468ea90d313f80d
  • z3961759490091_1a7ca3a6304855860468ea90d313f80d

AAL255 3kg Tía chân vàng mồng trích

7,000,000 

Con Số 14, Nhóm 3
AAL255 3kg Tía chân vàng mồng trích
Ô này lối kèo càng đẩy, kèo trên đá đầu lưng, xào xáo khó đá được nó. Ở trước đá cổ non gốc cổ.
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào nhóm gà chiến .nhóm 3 này con này đòn lối xuất sắc nhất.
Ưu đãi nửa giá.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

Mô tả

Con Số 14, Nhóm 3
AAL255 3kg Tía chân vàng mồng trích
Ô này lối kèo càng đẩy, kèo trên đá đầu lưng, xào xáo khó đá được nó. Ở trước đá cổ non gốc cổ.
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào nhóm gà chiến .nhóm 3 này con này đòn lối xuất sắc nhất.
Ưu đãi nửa giá.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

Con Số 14, Nhóm 3
AAL255 3kg Tía chân vàng mồng trích
Ô này lối kèo càng đẩy, kèo trên đá đầu lưng, xào xáo khó đá được nó. Ở trước đá cổ non gốc cổ.
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào nhóm gà chiến .nhóm 3 này con này đòn lối xuất sắc nhất.
Ưu đãi nửa giá.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

Con Số 14, Nhóm 3
AAL255 3kg Tía chân vàng mồng trích
Ô này lối kèo càng đẩy, kèo trên đá đầu lưng, xào xáo khó đá được nó. Ở trước đá cổ non gốc cổ.
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào nhóm gà chiến .nhóm 3 này con này đòn lối xuất sắc nhất.
Ưu đãi nửa giá.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

Con Số 14, Nhóm 3
AAL255 3kg Tía chân vàng mồng trích
Ô này lối kèo càng đẩy, kèo trên đá đầu lưng, xào xáo khó đá được nó. Ở trước đá cổ non gốc cổ.
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào nhóm gà chiến .nhóm 3 này con này đòn lối xuất sắc nhất.
Ưu đãi nửa giá.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

Con Số 14, Nhóm 3
AAL255 3kg Tía chân vàng mồng trích
Ô này lối kèo càng đẩy, kèo trên đá đầu lưng, xào xáo khó đá được nó. Ở trước đá cổ non gốc cổ.
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào nhóm gà chiến .nhóm 3 này con này đòn lối xuất sắc nhất.
Ưu đãi nửa giá.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

Con Số 14, Nhóm 3
AAL255 3kg Tía chân vàng mồng trích
Ô này lối kèo càng đẩy, kèo trên đá đầu lưng, xào xáo khó đá được nó. Ở trước đá cổ non gốc cổ.
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào nhóm gà chiến .nhóm 3 này con này đòn lối xuất sắc nhất.
Ưu đãi nửa giá.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

Con Số 14, Nhóm 3
AAL255 3kg Tía chân vàng mồng trích
Ô này lối kèo càng đẩy, kèo trên đá đầu lưng, xào xáo khó đá được nó. Ở trước đá cổ non gốc cổ.
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào nhóm gà chiến .nhóm 3 này con này đòn lối xuất sắc nhất.
Ưu đãi nửa giá.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

Con Số 14, Nhóm 3
AAL255 3kg Tía chân vàng mồng trích
Ô này lối kèo càng đẩy, kèo trên đá đầu lưng, xào xáo khó đá được nó. Ở trước đá cổ non gốc cổ.
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào nhóm gà chiến .nhóm 3 này con này đòn lối xuất sắc nhất.
Ưu đãi nửa giá.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!