• z3962210847535_08de9c45419259e6fea8a74038ec049a
  • z3962210847535_08de9c45419259e6fea8a74038ec049a

AAL27 3,4kg , chưa mở mỏ.

3,000,000 

Số 4 nhóm 4
AAL27 3,4kg , chưa mở mỏ.
Dòng này thì cổ xưa rồi, dòng 3T kết hợp những dòng máu gà chiến như Thiết lĩnh,…
Bông này kết hợp với dòng xám thiết lĩnh. Gốc là dòng chân lông của trại.
Hiện tại hơi mập, để giá sinh viên ae về nuôi đá hoặc đá xong đúc lấy dòng.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Mô tả

Số 4 nhóm 4
AAL27 3,4kg , chưa mở mỏ.
Dòng này thì cổ xưa rồi, dòng 3T kết hợp những dòng máu gà chiến như Thiết lĩnh,…
Bông này kết hợp với dòng xám thiết lĩnh. Gốc là dòng chân lông của trại.
Hiện tại hơi mập, để giá sinh viên ae về nuôi đá hoặc đá xong đúc lấy dòng.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 4 nhóm 4
AAL27 3,4kg , chưa mở mỏ.
Dòng này thì cổ xưa rồi, dòng 3T kết hợp những dòng máu gà chiến như Thiết lĩnh,…
Bông này kết hợp với dòng xám thiết lĩnh. Gốc là dòng chân lông của trại.
Hiện tại hơi mập, để giá sinh viên ae về nuôi đá hoặc đá xong đúc lấy dòng.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 4 nhóm 4
AAL27 3,4kg , chưa mở mỏ.
Dòng này thì cổ xưa rồi, dòng 3T kết hợp những dòng máu gà chiến như Thiết lĩnh,…
Bông này kết hợp với dòng xám thiết lĩnh. Gốc là dòng chân lông của trại.
Hiện tại hơi mập, để giá sinh viên ae về nuôi đá hoặc đá xong đúc lấy dòng.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 4 nhóm 4
AAL27 3,4kg , chưa mở mỏ.
Dòng này thì cổ xưa rồi, dòng 3T kết hợp những dòng máu gà chiến như Thiết lĩnh,…
Bông này kết hợp với dòng xám thiết lĩnh. Gốc là dòng chân lông của trại.
Hiện tại hơi mập, để giá sinh viên ae về nuôi đá hoặc đá xong đúc lấy dòng.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 4 nhóm 4
AAL27 3,4kg , chưa mở mỏ.
Dòng này thì cổ xưa rồi, dòng 3T kết hợp những dòng máu gà chiến như Thiết lĩnh,…
Bông này kết hợp với dòng xám thiết lĩnh. Gốc là dòng chân lông của trại.
Hiện tại hơi mập, để giá sinh viên ae về nuôi đá hoặc đá xong đúc lấy dòng.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 4 nhóm 4
AAL27 3,4kg , chưa mở mỏ.
Dòng này thì cổ xưa rồi, dòng 3T kết hợp những dòng máu gà chiến như Thiết lĩnh,…
Bông này kết hợp với dòng xám thiết lĩnh. Gốc là dòng chân lông của trại.
Hiện tại hơi mập, để giá sinh viên ae về nuôi đá hoặc đá xong đúc lấy dòng.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 4 nhóm 4
AAL27 3,4kg , chưa mở mỏ.
Dòng này thì cổ xưa rồi, dòng 3T kết hợp những dòng máu gà chiến như Thiết lĩnh,…
Bông này kết hợp với dòng xám thiết lĩnh. Gốc là dòng chân lông của trại.
Hiện tại hơi mập, để giá sinh viên ae về nuôi đá hoặc đá xong đúc lấy dòng.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Số 4 nhóm 4
AAL27 3,4kg , chưa mở mỏ.
Dòng này thì cổ xưa rồi, dòng 3T kết hợp những dòng máu gà chiến như Thiết lĩnh,…
Bông này kết hợp với dòng xám thiết lĩnh. Gốc là dòng chân lông của trại.
Hiện tại hơi mập, để giá sinh viên ae về nuôi đá hoặc đá xong đúc lấy dòng.
Chương trình đặc biệt, giúp ai yêu quý trại có thể sở hữu dòng máu gà chiến giá cực ưu đãi.
Gọi 19008684 để chốt nhé
*****

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!