• z2473822213767_62f6091a24ed9b56f617da296204721d
  • z2473822213767_62f6091a24ed9b56f617da296204721d

KM33_Trạng 3,15kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrw057b6g4ug

, ,

Mô tả

KM33_Trạng 3,15kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrw057b6g4ug

Sửa soạn lên đẹp trai ngay : cập nhật ngày 6/5/21

Clip ngày 12/5/21:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsz1udieh4cf

Cập nhật hình ảnh mới:

km33
KM33_Trang 3,15kg #gadep #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

Ngày 12/05/2021

Clip ngày 12/5/21:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsz1udieh4cf

KM33_Trạng 3,2kg

Ngày 06/05/2021

KM33_Trạng 3,15kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrw057b6g4ug

Sửa soạn lên đẹp trai ngay : cập nhật ngày 6/5/21

Ngày 21/04/2021

KM33_Trạng 3,15kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrw057b6g4ug

Hình ảnh:

KM33_Trạng 3,15kg #gachien #babaobinhdinh

    You have not viewed any product yet!