• f636cbd14f30b56eec21
 • f636cbd14f30b56eec21
 • dcba8c5b08baf2e4abab
 • cca0004384a27efc27b3
 • 67b3fa587eb984e7dda8
 • 59adbb423fa3c5fd9cb2
 • 56a2c9404da1b7ffeeb0
 • 047cba913e70c42e9d61
 • 1c5554bcd05d2a03734c
 • f636cbd14f30b56eec21
 • f636cbd14f30b56eec21
 • dcba8c5b08baf2e4abab
 • cca0004384a27efc27b3
 • 67b3fa587eb984e7dda8
 • 59adbb423fa3c5fd9cb2
 • 56a2c9404da1b7ffeeb0
 • 047cba913e70c42e9d61
 • 1c5554bcd05d2a03734c

SH21 – Trạng 3kg

8,000,000

SH21 – Trạng 3kg

Vào vai, ra mé – Thua kèo quanh chạy, tát -Vào kèo cưa vỉa – Lưng bụng cổ

, , , , , ,