• z2453598289099_d1fd24254d7d7a4ee41133b77df2a5b4
  • z2453598289099_d1fd24254d7d7a4ee41133b77df2a5b4

, ,

Mô tả

SH98_Trạng 2,85kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs3me4b6g4ug

SH98_Trạng 2,85kg #dongsongsong #gachien #ganoi #babaobinhdinh
Chân vảy SH98_Trạng 2,85kg #chanvaydep # ganoi #babaobinhdinh

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 25/04/2021

SH98_Trạng 2,85kg #dongsongsong #gachien #ganoi #babaobinhdinh
    You have not viewed any product yet!