• b5be62f63fa7cdf994b6
  • b5be62f63fa7cdf994b6

TB5_Trạng 3,1kg

TB5_Trạng 3,1kg

link clip: https://gapo.vn/675958408/posts/qqevipb6g4ug

Mô tả

TB5_Trạng 3,1kg

link clip: https://gapo.vn/675958408/posts/qqevipb6g4ug

https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqevipb6g4ug

ganoi babao TB5_Trạng 3,1kg
chân vảy mặt trước TB5_Trạng 3,1kg
hậu độ trái, phải TB5_Trạng 3,1kg

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!