• z2473507595371_101bcd41de7a29744611c3746f12092e
  • z2473507595371_101bcd41de7a29744611c3746f12092e

TN21_Trạng 3,1kg

Ai yêu Dòng Thu Ngân thì đây ạ!

Clip:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsods0ieh4cf

, , , , ,

Mô tả

TN21_Trạng 3,1kg

Ai yêu Dòng Thu Ngân thì đây ạ!

Clip:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsods0ieh4cf

Hình ảnh:

TN21_Trạng 3,1kg #dongthungan #gachien #babaobinhdinh

Chân vàng TN21_Trạng 3,1kg

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 06/05/2021

TN21_Trạng 3,1kg

Ai yêu Dòng Thu Ngân thì đây ạ!

Clip:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsods0ieh4cf

Hình ảnh:

TN21_Trạng 3,1kg #dongthungan #gachien #babaobinhdinh

Chân vàng TN21_Trạng 3,1kg

 

    You have not viewed any product yet!