• received_547326392597366
 • received_2610991375810622
 • received_2510113115906082
 • received_912333819198288
 • received_1362361480629281
 • received_1159105664431413
 • received_547326392597366
 • received_2594598437462734
 • received_547326392597366
 • received_2610991375810622
 • received_2510113115906082
 • received_912333819198288
 • received_1362361480629281
 • received_1159105664431413
 • received_547326392597366
 • received_2594598437462734

VT Mồng Trích Trạng 2,9kg

23,000,000

Tía VT mồng trích
2,9kg
Bụng lưng cổ

, , , , ,