• 81a18c32eb871ed947967
  • 81a18c32eb871ed947967

Xám Mã Mái Dòng Song Song Trạng 3.5kg

5,000,000 

Siêu phẩm Xám Mã Mái Dòng Song Song trạng 3.5kg

Hiện tại 3,5kg, vừa xong lông 2. Mọi người đưa về đúc hoặc đào tạo đá. Trạng đá tầm 3,25kg. Lối lên cưa xuống vỉa, đá lưng bụng vỉa. Ưu đãi mùa Vô vy 19 Sở hữu một con gà như ý với g.ía bình dân. (Hình vừa cắt lông xong).

Liên hệ 0964..,616,.696

Mô tả

Siêu phẩm Xám Mã Mái Dòng Song Song trạng 3.5kg

Hiện tại 3,5kg, vừa xong lông 2. Mọi người đưa về đúc hoặc đào tạo đá. Trạng đá tầm 3,25kg. Lối lên cưa xuống vỉa, đá lưng bụng vỉa. Ưu đãi mùa Vô vy 19 Sở hữu một con gà như ý với g.ía bình dân. (Hình vừa cắt lông xong).

Siêu phẩm Xám Mã Mái Dòng Song Song trạng 3.5kg
Siêu phẩm Xám Mã Mái Dòng Song Song trạng 3.5kg

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 04/06/2021

Siêu phẩm Xám Mã Mái Dòng Song Song trạng 3.5kg

Hiện tại 3,5kg, vừa xong lông 2. Mọi người đưa về đúc hoặc đào tạo đá. Trạng đá tầm 3,25kg. Lối lên cưa xuống vỉa, đá lưng bụng vỉa. Ưu đãi mùa Vô vy 19 Sở hữu một con gà như ý với g.ía bình dân. (Hình vừa cắt lông xong).

    You have not viewed any product yet!