• z3955777330731_a66356ad7d97460b7d1900aac753ccf1
  • z3955777330731_a66356ad7d97460b7d1900aac753ccf1

Aal236 2,5kg chưa mở mỏ (số 5)

3,000,000 

(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 5
Aal236 2,5kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

#babaobinhdinh, traiganoibabao,#gachienbabao

Mô tả

(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 5
Aal236 2,5kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

#babaobinhdinh, traiganoibabao,#gachienbabao

Aal236 2,5kg chưa mở mỏ
Aal236 2,5kg chưa mở mỏ
Aal236 2,5kg chưa mở mỏ
Aal236 2,5kg chưa mở mỏ
Aal236 2,5kg chưa mở mỏ
Aal236 2,5kg chưa mở mỏ
Aal236 2,5kg chưa mở mỏ

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!