• z4130865048086_1de8362133bb3929978359dcd1debf14
  • z4130865048086_1de8362133bb3929978359dcd1debf14

5,000,000 

Aam72 2,8kg

Đây là lứa anh của nhóm gà choai (nhóm 23), đã mở mỏ, có video tham khảo.
https://www.gapo.vn/259018/posts/rqgswp5juy
Cha mẹ đều là dòng cao độ, chuyên vai mé, lưng. Có thể tham khảo video.
Gọi 19008684 để sở hữu 1 chiến kê chuyên phá xương này nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Mô tả

Aam72 2,8kg

Đây là lứa anh của nhóm gà choai (nhóm 23), đã mở mỏ,

Có video tham khảo.   https://www.gapo.vn/259018/posts/rqgswp5juy
Cha mẹ đều là dòng cao độ, chuyên vai mé, lưng. Có thể tham khảo video.
Gọi 19008684 để sở hữu 1 chiến kê chuyên phá xương này nhé.

Đây là lứa anh của nhóm gà choai (nhóm 23), đã mở mỏ, có video tham khảo.
https://www.gapo.vn/259018/posts/rqgswp5juy
Cha mẹ đều là dòng cao độ, chuyên vai mé, lưng. Có thể tham khảo video.
Gọi 19008684 để sở hữu 1 chiến kê chuyên phá xương này nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Đây là lứa anh của nhóm gà choai (nhóm 23), đã mở mỏ, có video tham khảo.
https://www.gapo.vn/259018/posts/rqgswp5juy
Cha mẹ đều là dòng cao độ, chuyên vai mé, lưng. Có thể tham khảo video.
Gọi 19008684 để sở hữu 1 chiến kê chuyên phá xương này nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Đây là lứa anh của nhóm gà choai (nhóm 23), đã mở mỏ, có video tham khảo.
https://www.gapo.vn/259018/posts/rqgswp5juy
Cha mẹ đều là dòng cao độ, chuyên vai mé, lưng. Có thể tham khảo video.
Gọi 19008684 để sở hữu 1 chiến kê chuyên phá xương này nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!