• z2473696436364_3b47bedd071a0687537e40c62dc63fbc
  • z2473696436364_3b47bedd071a0687537e40c62dc63fbc

KM29_Trạng 2,8kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrurkfb6g4ug

#nhm #gachien #babaobinhdinh

, , , , ,

Mô tả

KM29_Trạng 2,8kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrurkfb6g4ug

#nhm #gachien #babaobinhdinh

Cập nhật  ngày 6/5/21

Hình ảnh sau khi cắt lông:

KM29_Trạng 2,95kg

km29_trạng 2,8kg #babaobinhdinh #gachien #nhm

Nhật ký nuôi gà

Ngày 06/05/2021

Cập nhật  ngày 6/5/21

Hình ảnh sau khi cắt lông:

Ngày 21/04/2021

KM29_Trạng 2,8kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrurkfb6g4ug

#nhm #gachien #babaobinhdinh

km29_trạng 2,8kg #babaobinhdinh #gachien #nhm

    You have not viewed any product yet!