• z2444224864347_144206af90027246172851f1ece8ed2b
  • z2444224864347_144206af90027246172851f1ece8ed2b

NHM3_Trạng 3kg

Dòng NHM _ Dòng gà chiến cao độ.

Đa số chiến kê thuộc dòng này sẽ có bộ lông rất đẹp. Mang dòng máu Phượng Hoàng, đại chiện cho sức sống mãnh liệt và không thể bị đánh bại.

Clip : https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qru5w9ieh4cf

31/5/2021

Clip hồ 1: https://gapo.vn/1112704575/posts/qtwak4ieh4cf

Clip hồ 2: https://gapo.vn/1112704575/posts/qtwbu9ieh4cf

, , ,

Mô tả

NHM3_Trạng 3kg

Dòng NHM _ Dòng gà chiến cao độ.

Đa số chiến kê thuộc dòng này sẽ có bộ lông rất đẹp. Mang dòng máu Phượng Hoàng, đại chiện cho sức sống mãnh liệt và không thể bị đánh bại.

Clip : https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qru5w9ieh4cf

31/5/2021

Clip hồ 1: https://gapo.vn/1112704575/posts/qtwak4ieh4cf

Clip hồ 2: https://gapo.vn/1112704575/posts/qtwbu9ieh4cf

Hình ảnh:

NHM3_Trạng 3kg #dongphuonghoang #traiganoi #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!