• z2489169528797_ddcd7f9d3c6fdfd633d0a91aae771500
  • z2489169528797_ddcd7f9d3c6fdfd633d0a91aae771500

, , , ,

Mô tả

NHM51_Trạng 2,8kg

Vào chế độ thôi !

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qt2v4eb6g4ug

NHM51_Trạng 2,8kg
Vào chế độ thôi !
Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qt2v4eb6g4ug

Nhật ký nuôi gà

Ngày 14/05/2021

NHM51_Trạng 2,8kg

Vào chế độ thôi !

Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qt2v4eb6g4ug

NHM51_Trạng 2,8kg
Vào chế độ thôi !
Clip mở mỏ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qt2v4eb6g4ug
    You have not viewed any product yet!