• z2472833719114_36c50a4a88d15f7fc428e8635fc7bfc0
  • z2472833719114_36c50a4a88d15f7fc428e8635fc7bfc0

SH53_Trạng 3kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsnu5gieh4cf

Mô tả

SH53_Trạng 3kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsnu5gieh4cf

Sh53_Trạng 3.0kg – Dòng song song #gachien #babaobinhdinh
Chân vảy Sh53_Trạng 3.0kg

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 07/05/2021

SH53_Trạng 3kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsnu5gieh4cf

    You have not viewed any product yet!